ploigisih3
bottom.png
πρόγνωση καιρού από το weather.gr

1

Ώρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή

08:30 π.μ. - 01:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

 

1. ∆υνατό ὅπλο για τον πνευµατικό µας ἀγώνα, ἀλλά καί ἀκούµπισµα καί δυνάµωµα για τον ἀγώνα τῆς ζωῆς γενικά µᾶς δίνει ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί µου χριστιανοί. Στο Εὐαγγέλιο σήµερα ἀκούσαµε ὅτι ὁ Χριστός βιαζόταν να βρεθεῖ µόνος· γι᾿αὐτό καί ἀνάγκασε τούς µαθητές Του νά µποῦν στο πλοῖο καί να πᾶνε στήν ἀπέναντι ὄχθη. Καί φρόντισε ὁ Χριστός, µᾶς εἶπε πάλι τό Εὐαγγέλιο, νά διαλύσει τά πλήθη για νά εἶναι µόνος Του. Τί σπουδαῖο ἔργο ἤθελε νά κάνει,για νά βρεθεῖ µόνος Του, µᾶς τό λέγει ἀµέσως παρακάτω ἡ περικοπή.    Ἤθελε νά προσευχηθεῖ! Καί ἀνέβηκε στο ὄρος, για νά προσευχηθεῖ µόνος Του. Καί ἔµεινε ἐκεῖ ψηλά στό βουνό πολύ ὥρα. Γιατί ἦταν µέρα, ὅταν ὁ Χριστός πῆγε στο ὄρος. Ἀλλά µᾶς λέγει τό Εὐαγγέλιο ὅτι καί ὅταν βράδυασε ἦταν στο ὄρος. Καί µετά τον βλέπουµε κατά τις τρεῖς τό πρωί καί ἔπειτα νά ἐµφανίζεται στούς µαθητές Του. Ἄρα µέχρι τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσευχόταν πάνω στό βουνό.  Ὡραῖο δίδαγµα αὐτό γιά᾿µᾶς, ἀδελφοί χριστιανοί. Νά προσευχόµαστε! Πέραν ἀπό τήν κοινή προσευχή πού κάνουµε µέ τούς ἄλλους στό Ναό, νά προσευχόµαστε και κατ᾿ ἰδίαν, κατά µόνας, ὅπως ἀκούσαµε στο σηµερινό Εὐαγγέλιο ὅτι ἔκανε ὁ Χριστός µας. Ἐδῶ και στο δικό μας τόπο, οἱ µακαριστοί παποῦδες µας, παρά τήν φτώχεια τους, καί στις ακρογιαλιές  καί στά βουνά µας, µᾶς ἔκτισαν ὡραῖα βυζαντινά Ἐκκλησάκια και μάλιστα αγιογραφημένα. Εἶναι πολύ ὡραῖο, λοιπόν, χριστιανοί µου, να πᾶτε σε ἕνα τέτοιο Ἐκκλησάκι καί νά σταθῆτε ἐκεῖ µόνοι σας για νά προσευχηθεῖτε. Ὅποιος τό κάνει αὐτό µιµεῖται ἀκριβῶς αὐτό πού ἔκανε ὁ Χριστός, πού ἀνέβηκε στο βουνό νά προσευχηθεῖ. Καί ἐκεῖ, µακρυά ἀπό τόν πολυτάραχο θόρυβο τοῦ κόσµου, στήν σιγαλιά τῆς ἡµέρας ἤ τῆς νύκτας, στό µικρό ἐρηµοκλήσι, νοιώθει κανείς δυνατά τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Νοιώθει κανείς κοντά του καί µέσα του τόν Θεό! Χριστιανοί µου, µέ τήν προσευχή νοιώθει κανείς τήν γλυκύτητα καί τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Γι᾿αὐτό χαρά καί εὐτυχία σ᾿ἐκεῖνον πού προσεύχεται ἤρεµα καί καρδιακά καί νοιώθει τήν γλυκύτητα τῆς ἐπικοινωνίας του µέ τόν Θεό, καί λυπηθεῖτε τον ἄλλο, πού µπορεῖ νά εἶναι πλούσιος καί ἄρχοντας, ἀκόµη δέ καί µορφωµένος, ἀλλά νά µή γεύθηκε αὐτήν τήν χαρά, τήν πιο γλυκιά χαρά τοῦ ἀνθρώπου, τήν χαρά καί γλυκύτητα τῆς προσευχῆς. Μάθημα προσευχής το παράδειγμα του Κυρίου μας, σήμερα.

  1. Καί γιατί νά προσευχόµαστε; Ὁ πρῶτος λόγος για τον ὁποῖο πρέπει νά προσευχόµαστε, ἀγαπητοί µου, εἶναι λόγος ἀνάγκης· εἶναι για νά µιλήσει ἡ ψυχή µας µέ τόν Θεό. Πρέπει νά µᾶς εἶναι ἀνάγκη αὐτό. Ἄν εἶναι ἀνάγκη ψυχῆς για τό παιδί να µιλάει µέ τήν µάνα του καί ἡ µάνα µέ τό παιδί, πρέπει νά µᾶς εἶναι πιό µεγάλη ἀνάγκη νά µιλᾶµε, νά προσευχόµαστε στον ∆ηµιουργό µας Θεό. Ἀλλά ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, ἀδελφοί, για τον ὁποῖο πρέπει καί ἐπιβάλλεται να προσευχόµαστε. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶναι για τά ὅσα µᾶς συµβαίνουν σ᾿αὐτήν τήν ταλαίπωρη ζωή. Ἡ ζωή αὐτή, ὅπως τό λέει παραστατικά ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ζωή αὐτή εἶναι «µιά λεκάνη πού ἔχει τά δάκρυά µας». «Κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος» (Ψαλµ. 83,7)! Ἤ, για νά µιλήσω µέ ἄλλη εἰκόνα, πού ἔλεγε σήµερα τό Εὐαγγέλιο, ἡ ζωή αὐτή µοιάζει µέ µιά θάλασσα. Καί ἡ θάλασσα αὐτή δεν εἶναι ἤρεµη καί γαλήνια ἀλλά ἡ θάλασσα τῆς ζωῆς εἶναι τρικυµισµένη. Ὑψώνονται τά κύµατά της καί κτυπᾶνε τά πλοιαράκια µας, δηλαδή τήν οἰκογένεια τοῦ καθενός µας, καί κινδυνεύουµε νά βουλιάξουµε. Καί για τό πλοῖο πού ἦταν µέσα οἱ Μαθητές, µᾶς εἶπε σήµερα τόΕὐαγγέλιο, ὅτι «ἦν βασανιζόµενον ὑπό τῶν κυµάτων»! Μᾶς κτυπᾶνε τά κύµατα τῆς ἁµαρτίας καί τῆς ἀδικίας, τοῦ πόνου καί τῶν θλίψεων, µᾶς κτυπᾶνε καί µᾶς πληγώνουν καί κινδυνεύουµε νά πνιγοῦµε. Ἀπό ποῦ τώρα σ᾿αὐτά τά κακά πού µᾶς συµβαίνουν, χριστιανοί µου, ἀπό ποῦ θα βροῦµε βοήθεια; Ὅλοι εἶναι ἀδύναµοι, ἀλλά εἶναι καί ψεῦτες. Ὅλοι µᾶς ἀπάτησαν. Ποῦ θα καταφύγουµε για βοήθεια καί στηριγµό; Ἀλλά ἔχουµε ὡς ὅπλο δυνατό και παντοδύναµο τήν προσευχή. Αὐτή τήν σύντοµη προσευχή, πού εἶπε ὁ Πέτρος στον Χριστό, ὅπως ἀκούσαµε στο σηµερινό Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὁ Πέτρος εἶδε στήν θάλασσα νά σηκώνονται ψηλά τά κύµατα καί ὁ ἄνεµος νά εἶναι δυνατός, φοβήθηκε, γιατί ἄρχισε νά βουλιάζει, καί εἶπε δυνατά: «Κύριε, σῶσον µε»! Καί ὁ Χριστός ἅπλωσε τό παντοδύναµο χέρι Του καί τον ἔσωσε ἀπό τον πνιγµό. «Κύριε, σῶσόν µε», µικρή, σύντοµη, ἀλλά δυνατή ἡ προσευχή αὐτή, χριστιανοί µου. Νά τήν λέµε τακτικά κάθε µέρα καί πολλές φορές τήν ἡµέρα. «Κύριε, σῶσόν µε»! Νά τήν λέτε για τον εαυτό σας αλλά καί γιά τους ἄλλους. «Κύριε, σῶσε τά παιδιά µου», «Κύριε, σῶσε τήν πατρίδα µας», «Κύριε, σῶσε ὅλους τούς χριστιανούς». «Κύριε, σῶσον τον λαόν Σου καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου», Γένοιτο!

 

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

    Χαρίτωνος, Βαρούχ προφήτου
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 138 επισκέπτες και κανένα μέλος