Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ επι τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

minimastaurou

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, ὅπως ἔχει καθορισθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, τήν Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ ἱστορία εἶναι βέβαια γνωστή μέ τήν εὕρεση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ θαυμαστῶς ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη στά Ἱεροσόλυμα καί τήν ὕψωσή του ἀπ' ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μακαρίου προκειμένου νά τόν δεῖ ὅλος ὁ λαός, ὁ ὁποῖος μετά ἱεροῦ δέους καί εὐλαβείας ἔλεγε τό «Κύριε Ἐλέησον».

Ὡστόσο, σήμερα, τιμῶντας τό μεγάλο αὐτό γεγονός ἀναγνωρίζουμε καί ἡμεῖς καί κηρύσσουμε ὅτι ὁ Σταυρός εἶναι «φύλαξ ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης καί δεσπόζει παντοῦ» καί εἶναι ἡ «ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» καί «Σταυρός βασιλέων τό κραταίωμα» καί εἶναι «πιστῶν τό στήριγμα καί «τῶν ἀγγέλων ἡ δόξα» ἀλλά καί «τῶν δαιμόνων τό τραῦμα», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία.

Συνεπῶς ὁ Σταυρός, τό «πανσεβάσμιον Ξύλον» εἶναι τό ἱερώτατο καί τό πολυτιμότερο σύμβολο γιά κάθε πιστό. Εἶναι τό φυλακτό μας. Τό φέρνουμε στό στῆθος μας ἀπό τήν στιγμή πού ἀκούεται γιά τόν καθένα μας τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε». Εἶναι ὁ ἀχώριστος σύντροφός μας σ' ὅλη τή ζωή, ἀκόμη καί στό θάνατό μας. Σταυρόν ἔχουμε στά κοιμητήρια μας πού διακηρύττει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τῶν νεκρῶν στήν ἀνάσταση. Γιατί Σταυρός εἶναι θάνατος ἀλλά καί ζωή. Εἶναι τό ματωμένο σύμβολο τῆς νίκης. Ἀτενίζοντας ἔτσι τόν Σταυρό βλέπουμε στό βάθος τοῦ ὁρίζοντα τήν Ἀνάστασή μας καί τήν ζωή μας πάλιν κοντά στόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριόν μας. Γι' αὐτό καί ὁ Σταυρός, παρηγορεῖ καί παραμυθεῖ κάθε πονεμένη καί θλιμμένη καρδιά καί καθίσταται δύναμη, σωτηρία καί λύτρωσή μας.

Ὁ Τίμιος, λοιπόν, Σταυρός εἶναι τό σημεῖον πάντων τῶν χριστιανῶν, ἡ εὐλογία καί ἡ χάρις καί δέν τόν ἀτιμάζουμε μέ τήν ἁμαρτωλή ζωή μας, ἀλλά τόν προσκυνοῦμε καί λαμβάνουμε κάθε φορά τήν γενναία ἀπόφαση ν' ἀνταποδώσουμε στήν θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, τήν δική μας θεάρεστη ζωή. Προσευχόμεθα νά ὑψωθεῖ ὁ Σταυρός καί μέσα στή δική μας ψυχή.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἴθε ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ νά σκέπει καί ἐνισχύει ὁλάκερη τήν πορεία τῆς ζωῆς μας καί πάντοτε ὅλοι μας νά εἴμεθα εὐλαβεῖς καί πιστοί προσκυνητές τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας, κάνοντας τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ κάθε ἡμέρα.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email