Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ για την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου

minimagiatr

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἑορτάζουμε χαρμοσύνως τήν σημερινή ἡμέρα, τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἰδιαίτερα τήν τιμοῦμε ἐδῶ ψηλά στόν Ταΰγετο, τήν ἐπωνομαζομένη «Παναγία ἡ Γιάτρισσα».

Εἶναι ἡ Παναγία μάνα μας πού ἀκούει τίς ἱκεσίες μας, πού μᾶς παρηγορεῖ στίς θλίψεις μας, πού μᾶς γιατρεύει τίς ἀρρώστιες μας, πού συνεχῶς μεσιτεύει γιά μᾶς στόν Υἱόν Της, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀξίζει, ὅμως, νά γνωρίζουμε ἔστω καί ὀλίγα γιά τήν ἑορτή αὐτή.

Κατά τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας ἦσαν ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. Ἦταν ὅμως προβεβηκότες τήν ἡλικία, δηλαδή μεγάλοι καί ὡς μή ἔχοντες τέκνα ἐλυποῦντο πολύ, διότι ἐθεωρεῖτο ὄνειδος ἡ ἀτεκνία. Γι' αὐτό καί ἡ γερόντισσα Ἄννα προσευχόταν μέ πίστη στό Θεό ν' ἀποκτήσει τέκνο. Ὁπότε εἰσακούσθησαν οἱ προσευχές της καί ἄγγελος Κυρίου τήν ἐπληροφόρησε ὅτι θά συλλάβει καί θά γεννήσει τέκνο καί ὅτι ἡ γενεά αὐτῆς θά γίνει γνωστή σ' ὅλη τήν Οἰκουμένη ἀνά τούς αἰῶνες. Ἡ εὐσεβής Ἄννα τότε ὑποσχέθηκε ὅτι ἄν γεννήσει θά ἀφιερώσει τό τέκνον αὐτό στό Θεό. Τά ἴδια ἀνήγγειλε ὁ ἄγγελος καί πρός τόν γέροντα Ἰωακείμ πού ἔβοσκε τά πρόβατά του στούς ἀγρούς, ὁ ὁποῖος καί ἀμέσως ἔσπευσε καί ἐπέστρεψε στόν οἶκον του. Ἡ Ἄννα προϋπαντήσασα αὐτόν ἀνήγγειλε τό χαροποιόν γεγονός. Τότε ὁ Ἰωακείμ προσέφερε ἀμέσως θυσία στό Θεό.

Ὅταν συμπληρώθησαν οἱ μῆνες τῆς Ἄννας ἔτεκε θῆλυ τέκνον καί τό ὀνόμασε Μαριάμ (Μαρία). Εἶναι ἡ Παναγία μας πού διηκόνησε κατόπιν τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μας καθώρισε τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στίς 8 Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους καί ἐξυμνήθη ἡ ἑορτή, μέ ὕμνους, τροπάρια καί ἀπολυτίκια καί πανηγυρικούς ἱερούς λόγους ἀπό τούς ἁγίους μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἑορτή, λοιπόν, αὐτή, ἡ Γέννηση τῆς Παναγίας, ὡς θαυμαστό ἀποτέλεσμα τῆς δυνατῆς, καρδιακῆς, εὐλαβικῆς προσευχῆς, τοῦ πιστοῦ ζεύγους τῶν γονέων της, διδάσκει σ’ ὅλους μας τήν μεγάλη ἀξία τῆς προσευχῆς.

     Ἀγαπητοί μου,

Ἡ προσευχή εἶναι ἱερότατο καθῆκον. Μή τήν λησμονεῖτε. Προσεύχεσθε μ' ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς σας στόν Πανάγαθο, Πάνσοφο, Ἐλεήμονα καί Παντοδύναμο ἀληθινό Θεό Πατέρα μας, στόν Υἱόν Του Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Αἰώνιο Διδάσκαλο τῆς ἀληθείας, τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, στό Πανάγιο Πνεῦμα, τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Μητέρα τοῦ σύμπαντος κόσμου γιά νά μᾶς σκέπει καί βοηθᾶ καί σ' ὅλους τούς θεοφόρους ἁγίους μας.

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email