Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ δια την Πεντηκοστήν

minimapent

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμερα «Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν». Ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν πεντηκοστήν ἡμέρα ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὅπως περιγράφουν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», οἱ μαθητές ἦταν συνηγμένοι στό ὑπερῶον στά Ἱεροσόλυμα καί δέχθηκαν τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ καί «ἐκάθισε ἐφ' ἕνα ἕκαστον ὡς γλῶσσαι ὡσεί πυρός» (Πράξ. β', 3) πού ἦταν τό σημάδι τῆς ἐπιφοιτήσεώς τους. Ἔλαβαν ἔτσι τά χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἀπό τά χαρίσματα τό πιό σπουδαῖο, ἦταν τό χάρισμα τῆς ἀλήθειας. Ἀπό τότε οἱ μαθητές κατάλαβαν πραγματικά ποιός ἦταν ὁ Διδάσκαλος, ὁ Χριστός, ὁ Ἀναστημένος Κύριος. Γι' αὐτό καί ὁ Ἀπ. Πέτρος μόλις ἔλαβε τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνειδητοποίησε τί εἶναι ἀληθινά ὁ Χριστός καί ἀμέσως ἔκαμνε τό πρῶτο του κήρυγμα καί εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τοῦτα τά λόγια: «Μετανοήσατε καί βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπί τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί λήψεσθε τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Πράξ. β', 38).

Ἔτσι, μέ τό Ἅγ. Πνεῦμα φωτιζόμαστε καί μεῖς καί γνωρίζουμε τόν Χριστό ὅπως πρέπει, γιατί ὁ Χριστός μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία γνωρίζεται καί μάλιστα διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων της. Μέ τήν τέλεση ὅλων τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων μᾶς προσφέρεται ἡ χάρις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καί ἁγιαζόμεθα καί εὐλογούμεθα. Νά γνωρίζουμε δέ, ὅτι ὅλα πού σχετίζονται μέ τήν πνευματική χριστιανική μας ζωή, τά ὀφείλουμε στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή μας. Γι' αὐτό, ἀγαπητοί μου, μείνατε πιστοί στήν Ἐκκλησία καί προσεύχεσθε στό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τήν παρακάτω ἱκεσία:

«Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

ὁ πανταχοῦ παρών καὶ τὰ πάντα πληρῶν,

ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός,

ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν

καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος

καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email