Μήνυμα Χριστουγέννων 2018 τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’.

 

Πρός

Τόν εὐαγῆ Ἱερό Κλῆρο καί

τόν εὐλαβῆ λαό

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

   Οἱ ὀρθρινές καμπάνες τῶν Χριστουγέννων σήμερα ἀπ’ ἂκρου εἰς ἂκρον τῆς Χριστιανοσύνης ἀνήγγειλαν σ’ ὃλο τόν κόσμο τό χαρμόσυνο μήνυμα, τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

   Τά Χριστούγεννα εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὀνομάζεται <<Γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος>> ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο, <<Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν>> ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο καί <<Ἑορτή τῆς ἀναδημιουργίας>> ἀπό τόν Θεολόγο Γρηγόριο.

   Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦλθε στή γή, σαρκώθηκε, γεννήθηκε στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους καί αὐτό τό ἱστορικό καί μοναδικό γεγονός εἶναι μέγα μυστήριο. Δηλαδή, << ὁ  ἀπρόσιτος γίνεται ὁρατός, ὁ ἀναφής, αὐτός πού δέν ἀγγίζεται, δέχεται νά ψηλαφησθεῖ>> καί νά κρατηθεῖ στήν ἀγκαλιά τῆς Παρθένου Μαρίας καί Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας. Καί τό μυστήριο αὐτό εἶναι θεῖο καί ἱερό. <<Οὐ φέρει ἔρευναν>> λέγουν οἱ ἃγιοι Πατέρες καί <<πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν>>.

   Γι’ αὐτό καί στή θεία Γέννηση συμμετέχουν οἱ ἂγγελοι, πού ἐκφράζουν τόν πνευματικό κόσμο, ὑμνοῦν καί δοξολογοῦν λέγοντες: <<Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία>> (Λουκ. 2,14) καί οἱ ποιμένες, πού ἐκπροσωποῦν τούς ἀπλοϊκούς ἀνθρώπους, σπεύδουν, ἔρχονται καί προσκυνοῦν τό θεῖο Βρέφος (Λουκ. 2,15) καί οἱ δέ Μάγοι ἀπό ἀνατολῶν, ἐκπρόσωποι τῶν ἐπιστημόνων, καταφθάνουν καί γονατίζοντες προσκυνοῦν καί φέρουν δῶρα, <<χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν>> (Ματθ. 2,18).

   Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπέφερε τομή στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἔτσι ἔχουμε τήν πρό Χριστοῦ ἐποχή καί τήν μετά Χριστόν. Ἡ πρώτη περίοδος ἦταν <<ἐν σκιᾶ>>, ἡ δεύτερη εἶναι <<ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Του>>. Τό σκοτάδι ἔδωσε τήν θέση του στό φῶς πού εἶναι ὁ Χριστός, ἡ <<Ἀνατολή τῶν Ἀνατολῶν>>. Αὐτό τό ἀνέσπερο φῶς εἶναι ἐκεῖνο πού καί μεῖς χρειαζόμαστε. Ἐκπέμπει εἰρήνη, εὐδοκία, χαρά, ἐλευθερία, ἀγάπη.

   Ἡ νύκτα τῆς ἀπόγνωσης, τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς σύγχυσης καί τῆς ἀπαισιοδοξίας ἔχει περάσει. Ὁ Γεννηθείς Χριστός εἶναι μαζί μας. Τό ἀγγελικό μήνυμα πρός τούς ποιμένες καί πρός ὃλους μας τό διακηρύττει: << Μή φοβεῖσθε˙ ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἣτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὃτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστί Χριστός Κύριος>> (Λουκ. 2,11).

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ σωτηρία μας.

 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκτύπωση