Έρανος Αγάπης 2018

Θέμα: ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΑΓΑΠΗΣ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἂν θέλουμε νά δώσουμε ἓναν ὁρισμό ‘’Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;’’ θά λέγαμε τήν μία καί μοναδική λέξη, ΑΓΑΠΗ. Εἶναι κοινωνία ἀγάπης, αὐτῆς τῆς ἀγάπης πού μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός πού εἶναι ἡ Κεφαλή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος ἀπό ἂπειρη ἀγάπη γιά τό ἀνθρώπινο γένος καί τήν σωτηρία του ἔγινε ἂνθρωπος, νήπιον ταπεινόν, ὁρατός στά μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἒργον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Πατρός  εἶναι ἡ θεία ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ πού ἐτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε. <<Οὓτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὣστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόλυται, ἀλλ’ ἓχει ζωήν αἰώνιον>> (Ἰω. 3,16).

Ὁ Χριστός, λοιπόν, πλούσιος ὢν, ἔγινε πτωχός για νά γίνει φίλος, προστάτης, βοηθός, συμπαραστάτης, πατέρας ὃλων ἀνεξαιρέτως, τῶν πεινασμένων, τῶν πτωχῶν, τῶν πονεμένων, τῶν δοκιμαζομένων ἀνθρώπων. Εἶναι ὁ Χριστός ὁ Φιλάνθρωπος καί ὁ Ἐλεήμων, ‘’ὁ εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας’’, ὁ Ὁποῖος καί μᾶς καλεῖ καί ἡμᾶς νά γίνουμε ἂνθρωποι ἀγάπης.

Ἡ πρόσκληση εἶναι μπροστά μας. Ὁ Ἒρανος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πού θα διεξαχθεῖ καί ἐφέτος ἀπό 16 ἓως 23 Δεκεμβρίου 2018, μπορεῖ καί πρέπει νά βρεῖ ἀνταπόκριση στίς εὐγενεῖς καρδιές μας. Νά γνωρίζετε ὃτι τό ἒργο τῆς Ἐκκλησίας στόν τομέα τῆς ὀργανωμένης καί μεθοδικῆς προσφορᾶς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης καί φιλανθρωπίας συνεχίζεται μέ τήν δική σας προσφορά. Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές. Ἀλλά καί ἡ ἀγάπη σας μεγαλύτερη.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email