ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ»

 

Βαθύ Μάνης, 04-10-2019

       Μέ συναισθήματα ἀγάπης ἐκ μέσης καρδίας ἀπευθύνομαι σ' ἐσᾶς, τούς ἐπιστήμονες καί δή τούς ἰατρούς καί ἀνθρώπους τῆς προσφορᾶς καί βεβαίως σέ ὅλους τούς μετέχοντες τοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος πού διοργανώνει ὁ ἔμπειρος καί ἐμπνευσμένος καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, ὁ καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς «Ἡμέρες Φυσιολογίας στή Μάνη» καί σᾶς ἐκφράζω τά θερμότατα συγχαρητήριά μου γιά τήν σύναξή σας αὐτή.

       Λυποῦμαι πού δέν δύναμαι νά εἶμαι κοντά σας λόγῳ τῆς συμμετοχῆς μου εἰς τάς συνεδριάσεις κατ' αὐτάς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡστόσο πνεύματι εἶμαι δίπλα σας καί σκέπτομαι ὅτι τέτοια συνέδρια μέ τοιαύτη θεματολογία σηματοδοτοῦν τό ἐνδιαφέρον πού ὑπάρχει καί γιά τό ἐλάχιστο ὄργανο τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος σέ σχέση μέ τήν καθόλου ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.

       Ὅλα καταδεικνύουν τό μεγαλεῖο τῆς θείας δημιουργίας, τήν καταπληκτική αὐτή σύνθεση σώματος καί ψυχῆς, τήν ἀξία πού ἐμπεριέχει ἡ λέξη ἄνθρωπος. Παράλληλα ὅμως ἡ ἔκρηξη τῆς γνώσης σέ πολλαπλά ἐπίπεδα ὑποκατέστησε τήν ἁπλότητα τῆς αἴσθησης καί τῆς παρατήρησης μέ τήν ἔπαρση τῶν ἑλιγμῶν τῆς σκέψης. Ἔτσι ἡ ρομποτική ὑποκατέστησε τή μυϊκή κίνηση, ἡ πληροφορική τή μνήμη καί ἡ κυβερνητική τή σκέψη.

       Φαίνεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος βελτιώθηκε. Στήν οὐσία ὅμως μᾶλλον λιγόστεψε. Γεννᾶται τό ἐρώτημα: Μήπως ἀπό ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὑπάνθρωπος ἤ ὑπεράνθρωπος;

       Ὡστόσο «ὁ ἄνθρωπος φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγεται» καί ἡ γνώση ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ. Δέν φοβόμαστε τά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, τήν σύζευξη τεχνολογιῶν αἰχμῆς καί ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Μοναχά ἐπισημαίνουμε τά ὅρια καί τούς στόχους, τίς δυνατότητες μας καί τήν αὐτοαξία μας. Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ποτέ ὅτι εἴμαστε θνητοί ἀλλά μέ ἀθάνατη ψυχή μέσα μας.

       Αὐτά εἶναι ψήγματα σκέψεων γιά τό Συνέδριο σας, τό ὁποῖο καί εὔχομαι νά δώσει ἐξαιρετικά καί ἐνδιαφέροντα πορίσματα.

Ὁ Πανάγαθος Θεός

νά σᾶς εὐλογεῖ καί

χαρίζει ὑγεία καί πᾶν ἀγαθόν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email