Κυριακή της Σαμαρείτιδος - 30/5/21

 

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος».  Ἡ Σαμαρείτιδα γυναίκα, γιά τήν ὁποία μᾶς μιλοῦσε τό  ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἦταν μιά ἁμαρτωλή γυναίκα. Καί ὄχι μόνο ἁμαρτωλή, ἀλλά καί αἱρετική. Μάλιστα, ὅπως φαίνεται, ἦταν σκληρή αἱρετική. Ἀφοῦ δέν ἤθελε νά δώσει οὔτε νερό (!) στόν Ἰουδαῖο συνομιλητή της, γιατί αὐτός ἦταν ἀντίθετος ἀπό τήν δική της πίστη.. Δηλαδή, οἱ Σαμαρεῖτες ἦταν «πέρα γιά πέρα» πού λέμε σέ πλάνη καί σέ αἵρεση.

Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά νά σώσει ὁ Χριστός αὐτήν τήν ἁμαρτωλή καί αἱρετική γυναῖκα, ἦλθε κατάκοπος ἀπό πολλή πεζοπορία – «κεκοπιακώς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας», ἔλεγε τό Εὐαγγέλιο – καί συναντήθηκε μαζί της στό πηγάδι. Καί τήν ἔσωσε. Ἀλλά μᾶς ἐνδιαφέρει νά μάθουμε πῶς φέρθηκε ὁ Χριστός σ᾽ αὐτήν, γιά νά φερόμαστε καί ᾽μεῖς ἔτσι πρός κάποιο δυσκολεμένο αδελφό μας περί τα της πίστεως και της σωστής πνευματικής ζωής ,εκκλησιαστικής αληθινά ζωής..

Κατά πρῶτον ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶπε τίποτε ἀπό τήν ἀρχή στήν Σαμαρείτιδα γυναῖκα γιά τήν θρησκευτική της πλάνη. Ὁ διάλογός Του μαζί της ἄρχισε πολύ ἁπλᾶ καί φυσικά. Τῆς ζήτησε νερό, ἀλλά αὐτή, σκληρή καί φανατική στό δόγμα της, τόν παρεξήγησε καί ποῦ τῆς ζήτησε νερό. Τοῦ εἶπε πῶς τολμάει καί τό κάνει αὐτό, ἀφοῦ ἔχουν θρησκευτικές διαφορές. «Πῶς ἐσύ – τοῦ εἶπε – πού εἶσαι Ἰουδαῖος, ζητᾶς ἀπό μένα νερό, πού εἶμαι Σαμαρείτιδα; Καμμιά σχέση μαζί σου». «Οὐ γάρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις»!

Ἀλλά ὁ Χριστός πού ἤθελε νά τήν σώσει καί νά τήν βγάλει καί ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τήν πλάνη συνεχίζει τόν διάλογο, παρά τήν ἄρνηση καί τήν ἀποτροπή πού τοῦ ἔκανε αὐτή. Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα στήν συνέχεια θέλει, χριστιανοί μου, προσοχή, γιατί κρύβει ἕνα δυνατό μήνυμα . Ὁ Χριστός μας, λοιπόν, στήν συνέχεια, μέ βάση αὐτό πού εἶπε στήν ἀρχή, νά τοῦ δώσει ἡ γυναίκα νερό γιά νά πιεῖ, τῆς λέγει γιά ἄλλο Νερό, πού ἔχει Αὐτός καί ὅποιος τό πίνει δέν ξαναδιψάει.

Ἀλλά, ἄς σταθοῦμε λίγο ἐδῶ, ἀδελφοί, γιά νά σᾶς πῶ, ὅτι πᾶμε γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἑορτή αὐτή, στήν ὁποία θά ἑορτάσουμε τήν κάθοδο, τον ερχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό δέ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως παριστάνεται μέ φωτιά (κατῆλθε «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν»), ἔτσι πάλι παριστάνεται καί μέ νερό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε, ὅτι «ὅποιος πιστεύσει σέ μένα, θά χυθοῦν ἀπό τήν καρδιά ποτάμια ζωντανοῦ νεροῦ». Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης σημειώνει στήν συνέχεια λέγοντας ὅτι αὐτό τό εἶπε ὁ Χριστός «γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα πού θά λάμβαναν ὅσοι πίστευαν σ᾽ Αὐτόν» .  Μέ νερό, λοιπόν, παριστάνεται τό ῞Αγιο Πνεῦμα. Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μιλώντας μέ τήν αἱρετική Σαμαρείτιδα, δέν τῆς λέγει ἀπό τήν ἀρχή γιά τήν «δογματική» διαφορά τους – αὐτό θά τό κάνει παρακάτω –, ἀλλά τῆς μιλάει πρῶτα γιά τό Ζωντανό Νερό, γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἀκόμη τῆς μιλάει καί γιά τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τοῦ Ζωντανοῦ αὐτοῦ Νεροῦ: Ὅτι γεμίζει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, πού θά πεῖ ἀπό αὐτό, ὅτι τοῦ δημιουργεῖ πληρότητα, γλυκασμό καί χορτασμό.

Ὡραῖο δίδαγμα αὐτό, χριστιανοί μου. Ἔτσι νά κάνουμε καί ἐμεῖς: Ὅταν μιλᾶμε μέ τούς άλλους που αγνοούν τα της πίστεως, γιά νά δείξουμε τήν ἀλήθεια τοῦ «Πιστεύω» μας, τό καλύτερο γι᾽ αὐτό εἶναι νά λέμε σ᾽ αὐτούς γιά τήν θαυμαστή ζωή καί τά θαύματα τῶν ἁγίων μας, αὐτῶν πού πίστεψαν καί ἀγάπησαν ὁλόψυχα τόν Χριστό καί γέμισε ἡ καρδιά τους μέ Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἡ ὅλη ζωή τῶν πνευματοφόρων αὐτῶν ἁγίων μας, καί ὅταν ζοῦσαν στόν κόσμο καί ὅταν ἔφυγαν ἀπ᾽ αὐτόν, ἦταν η απόκτηση τοῦ ζωντανοῦ Νεροῦ τῆς καρδιᾶς τους, τῆς Χάριτος, δηλαδή, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ἔχουμε τόσους ἁγίους ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἁγίους, καί παλαιά καί τώρα καί αὔριο καί πάντοτε. Γιατί, ἀφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πάντοτε στήν Ἐκκλησία μας, θά ἔχουμε καί πάντοτε ἁγίους. Γιατί μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναδεικνύονται οἱ ἅγιοι. Τό πρῶτο, λοιπόν, καί τό καλύτερο πού ἔχουμε νά κάνουμε, ὅταν μιλᾶμε μέ τούς αδελφούς μας  εἶναι, ὅπως μᾶς λέγει τό σημερινό Εὐαγγέλιο, νά τούς λέγουμε γιά τό «Ζωντανό Νερό» μας. Γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, δηλαδή, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας, καί πού οἱ θαυμαστές Του ἐνέργειες φαίνονται στήν ζωή τῶν ἁγίων μας. Σ᾽ αὐτό οἱ αρνητές και  οι αἱρετικοί δέν θά μποροῦν νά προβάλουν ἀντίρρηση, γιατί οἱ ἅγιοι εἶναι ἱστορικά πρόσωπα καί τά θαύματά τους εἶναι φανερά καί ὄχι κρυφά. Τί θά ἔχουν νά ποῦν, γιά παράδειγμα, ὡς ἀντίρρηση γιά τό ἄφθαρτο λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἤ τοῦ ἁγίου Διονυσίου ἤ τά θαύματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου;

Ὅσοι πίνουν ἀπό τό «Ζωντανό Νερό», πού εἶπε ὁ Κύριός μας στήν Σαμαρείτιδα γυναίκα, ὅσοι δηλαδή γεμίζουν τήν καρδιά τους μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, γίνονται ἅγιοι. Ὑπάρχουν ὅμως μερικοί δικοί μας χριστιανοί, πού δέν πίνουν ἀπό αὐτό τό Νερό, πού δέν φροντίζουν, δηλαδή, κατά πρῶτον ἡ ζωή τους νά γίνει πνευματοφόρα καί ὅμως εἶναι φανατικοί στό δόγμα, εἶναι «μαχαίρι» καί «τσεκούρι». Τί ὠφελεῖ αὐτό; Μιά τέτοια ἦταν πρῶτα καί ἡ Σαμαρείτιδα. Ὁ δογματισμός της τήν ἔκανε σκληρή καί στριφνή καί ἀπότομη. Οὔτε νερό στόν ξένο δέν ἤθελε νά δώσει, ἐπειδή αὐτός εἶχε ἄλλο δόγμα!... Το ζήσαμε αυτό το θέμα τώρα με την πανδημία περισσότερο. Πολλοί με φανατισμό και υπερβάλλουσαν πίστη, αρνούνταν να υπακούσουν στις υπεύθυνες συμβουλές της μητρός Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε άδικα, θύματα αυτής της νοοτροπίας που είναι χωρίς Εκκλησιολογικό φρόνημα.

Τό πῶς ὅμως ἦταν ἡ ζωή αὐτῆς τῆς φανατικῆς Σαμαρείτιδας, μήν τά ρωτᾶτε. Ἀλλά τό ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο σήμερα: Ζοῦσε μέ ἕκτο ἄνδρα!.. Τί τήν ὠφέλησαν, λοιπόν, οἱ δογματισμοί, ἀφοῦ αὐτοί δέν τήν ἔκαναν εὐγενῆ καί γλυκειά στήν ἔκφραση καί ἐνάρετη στήν ζωή της; Γιατί τά δόγματα, χριστιανοί μου, δέν εἶναι ξηρές θεωρητικές ἀλήθειες, ὅπως εἶναι τά θεωρήματα τῶν Μαθηματικῶν, ἀλλά τά δόγματα εἶναι ζωή! Εἶναι γιά νά ρυθμίζουν τήν ζωή μας καί ὅλη τήν συμπεριφορά μας κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου.

Τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι γιά νά μᾶς κάνουν ἁγίους. Ἄν αὐτό δέν γίνεται, ἀλλά, ἀντίθετα ἡ καρδιά μας εἶναι ταραχώδης καί ἡ ζωή μας δέν μοσχοβολάει μέ ἀρετές, δέν μᾶς ὠφελεῖ σέ τίποτε, ἔτσι, μέ αὐτά τά χάλια πού ἔχουμε, νά κάνουμε ἀγῶνες τάχα ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὄχι μόνο δέν μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρέπει νά ἐντρεπόμαστε νά παρουσιάζουμε τόν ἑαυτό μας γιά ἀγωνιστή τῶν ἱερῶν παραδόσεών μας. Τί σχέση ἔχουμε ἐμεῖς μέ τίς παραδόσεις αὐτές πού μιλᾶνε γιά ταπείνωση καί ἄσκηση;

Ἡ Σαμαρείτιδα, λοιπόν, παρά τόν σκληρό δογματισμό της, ζοῦσε ἁμαρτωλή ζωή. Ζοῦσε μέ ἕκτο ἄνδρα!... Αὐτό δέν τό εἶπε ἡ ἴδια, ἀλλά τό φανέρωσε ὁ Χριστός, ἀλλά χωρίς νά τήν προσβάλει καί νά τήν πονέσει . «Τἄχασε», πού λέμε, τότε ἡ Σαμαρείτιδα. Τῆς ἔκανε πραγματικά πολύ ἐντύπωση ὅτι ὁ συνομιλητής της τῆς εἶπε κάτι τό προσωπικό της, ἕνα σημαντικό πράγμα ἀπό τήν ζωή της. Γι᾽ αὐτό καί στούς χωριανούς της ἔπειτα εἶπε αὐτό ἀκριβῶς πού τῆς ἔκανε τήν πιό μεγάλη ἐντύπωση. «Μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα»!

Αὐτό πάλι, ἀδελφοί, εἶναι ἄλλο πολύ σημαντικό σημεῖο γιά τό θέμα μας. Δηλαδή: Τόν σωστό καί πετυχημένο διάλογο μέ τούς εκτός ή απέναντι της Εκκλησίας πρέπει νά κάνουν ὄχι οἱ ὁποιοιδήποτε, ἀλλά οἱ φωτισμένοι, πού βλέπουν τά ἔνδον τοῦ ἀνθρώπου καί ἐνεργοῦν κατάλληλα γιά τήν ψυχική του θεραπεία. Ὅπως καί τήν χειρουργική ἐπέμβαση τῆς καρδιᾶς δέν τήν κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε, ἀλλά ὁ εἰδικός μόνον ἰατρός.

Λέγοντας ἡ Σαμαρείτιδα στούς χωριανούς της, «μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα», εἶναι σάν νά ἐξομολογήθηκε. Ἔτσι, λοιπόν, τώρα, ἀφοῦ ἄκουσε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό ὅλα τά προηγούμενα καί ὁ Χριστός τῆς πέταξε καί τά προσωπικά της ἁμαρτήματα, τώρα τῆς μιλάει γιά τήν μεγάλη δογματική διαφορά πού χώριζε τούς Ἰουδαίους καί τούς Σαμαρεῖτες. Τῆς τό εἶπε τί εἶναι ὁ Θεός καί πῶς πρέπει νά Τόν λατρεύουν. Τῆς εἶπε καθαρά ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι μέ τούς Ἰουδαίους, ἐνῶ οἱ Σαμαρεῖτες δέν ξέρουν τί προσκυνοῦν .

Ἔτσι καί ἐμεῖς στό διάλογό μας  θά λέμε βέβαια σ᾽ αὐτούς καθαρά γιά τό λάθος τους, στούς αἱρετικούς καί στούς πλανεμένους στους φανατικούς γενικά,  θά τούς λέγουμε τήν ἀλήθεια. Θά λέγουμε ὅμως αὐτήν τήν ἀλήθεια ἀποδεικτικά καί μέ τρόπο πού νά ἕλκει τόν αἱρετικό, με ταπεινό φρόνημα, όχι εκ καθέδρας.

Όπως μᾶς ὑπέδειξε σήμερα ὁ Χριστός μας, στη συνάντησή Του  στό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε. Όλοι ας διδαχθούμε σήμερα από τον τρόπο συνομιλίας του Χριστού μας, προκειμένου να σώζουμε ψυχές και όχι να τις οδηγούμε στην απόγνωση και την καταστροφή. Γονείς, εκπαιδευτικοί, κληρικοί, μικροί και μεγάλοι, ας πλησιάσουμε στο πηγάδι του Ιακώβ για να μάθουμε να σώζουμε ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε και ανέστη.


Εκτύπωση   Email