Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Μπορεῖ οἱ ἐφημερίδες νά προβάλλουν μέ μεγάλα γράμματα τό ὄνομα ἑνός ποδοσφαιριστή πού κόστισε πολλά ἑκατομμύρια, τά ὀνόματα ὅμως τῶν Ἀποστόλων δέν προβάλλονται, πού εἰσέπραξαν για τήν προσφορά τους, τό μαρτυρικό θάνατο. Μπορεῖ ἡ τηλεόραση νά προβάλλει ἀστέρια τοῦ τραγουδιοῦ καί τοῦ θεάτρου, δέν προβάλλει ὅμως, οὔτε στή μνήμη τους, τούς Ἀποστόλους, πού εἶναι τά φωτεινότερα ἀστέρια στό πνευματικό στερέωμα. Μπορεῖ γιά τούς «ἥρωες» ἀπελευθερωτικῶν καί ἀντιστασιακῶν ἀγώνων νά ὀργανώνουν τελετές καί νά προσέρχονται οἱ ὀπαδοί καί ἀπό τά πιο ἀπομακρυσμένα μέρη για νά ἀποτήσουν φόρο τιμῆς.

     Οἱ Ἐκκλησίες ὅμως σήμερα εἶναι ἄδειες. Ποῦ εἶναι οἱ χριστιανοί νά προσέλθουν καί νά τιμήσουν τούς σήμερα ἑορταζομένους δώδεκα Ἀποστόλους, τούς πραγματικούς ἀντιστασιακούς ἥρωες, τῆς πιο ὡραίας ἐλευθερίας. Μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Μᾶς ἔβγαλαν ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί μᾶς ὡδήγησαν στο φῶς τῆς θεογνωσίας.

Ἀκόμη κι ἐκείνοι πού λέγονται Χριστιανοί ὄχι μόνο δεν τιμοῦν τούς Ἀποστόλους, ἀλλά δέν γνωρίζουν οὔτε καί τά ὀνόματά τους.   Ὁ καθένας τους καί ἕνας μοναδικός ἥρωας, βέβαια ἐκτός ἀπό τον τελευταῖο, τόνἸούδα.

     Ἄς δοῦμε ὅμως πιο ἀναλυτικά αὐτό τό θαῦμα τῶν Ἀποστόλων, πού ἀποδείχθηκε στήν πράξη, ὅτι ἦταν ἕνα κηρυκτικό, ἀναμορφωτικό καί σωτηριῶδες κίνημα.

     Για νά ἐπικρατήσει ἕνα κίνημα, πρέπει νά διαθέτει στελέχη δυναμικά, ρήτορες μορφωμένους καί ἑλκυστικούς. Ἦταν τέτοιοι οἱ Ἀπόστολοι; Ὄχι βέβαια. Αὐτοί ἦταν ἁπλοί ψαράδες, ἀγράμματοι καί φτωχοί.

     Μήπως ὅμως τό κίνημά τους ἐπικράτησε, γιατί τό κήρυγμά τους ἦταν δημαγωγικό; Ὄχι. Τά κινήματα τοῦ κόσμου ἐπικρατοῦν, γιατί σερβίρουν συνθήκατα δημαγωγικά, ἱκανοποιοῦν λαϊκά αἰτήματα, δίνουν πλούσιες παροχές καί ἀπατηλές ὑποσχέσεις.

     Οἱ πλατειές μάζες τῶν λαῶν, ἄβουλες, συνήθως χειροκροτοῦν τά παχειά λόγια καί τίς μεγαλόστομες ὑποσχέσεις. Τελείως ἀντίθετο ἦταν τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων. Ἦταν κήρυγμα ἀντιδημαγωγικό. Ἀντί νά ὑψώνει τή γροθιά, για τήν πάλη τῶν τάξεων, ὕψωνε ἕνα σταυρό, πού θά σήκωναν ὅσοι θα ἀκολουθοῦσαν τό χριστιανικό κίνημα. Ἀντί νά διαδέχεται ἀπολαύσεις, ὑπόσχονταν θυσίες.

     Ἀλλά μήπως τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἐπικράτησε γιατί βρῆκε ἀπήχηση σε ἰσχυρούς τῆς γῆς, πού τόν βοήθησαν; Ὄχι!

Τά κινήματα τοῦ κόσμου ἔχουν συνήθως ἰσχυρούς προστάτες, διαθέτουν πλούσιους χρηματοδότες καί χρησιμοποιοῦν τούς ἰσχυρούς για νά ἐπιβληθοῦν. Πῶς ἀλλοιῶς ἐξηγεῖται ὁ χορός τῶν ἑκατομμυρίων, πού σπαταλοῦν γιά διαφήμιση καί προβολή καί οἱ διασυνδέσεις τους μέ ἰσχυρά κυκλώματα;

     Τελείως τό ἀντίθετο συνέβαινε μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Ἐκεῖνοι πού τό πρωτο-πίστεψαν καί ἀποτέλεσαν τά μέλη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ἦταν ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, φτωχοί καί ἀδύνατοι.   Τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἦταν κίνημα λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μεγαλουργεῖ, ὅταν ἀγκαλιάζει τό λαό. Ἡ Ἐκκλησία λάμπει μέσα στή φτωχική φάτνη καί μέσα στίς κατακόμβες. Ὅταν κοσμικοί ἄρχοντες καί κοσμικές ἐξουσίες στηρίζουν τήν Ἐκκλησία, λάμπει ἴσως ἐξωτερικά, ἀλλά ζημιώνει ἐσωτερικά.

     Ἀλλά μήπως τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἐπικράτησε γιατί βρῆκε κατάλληλες καί εὐνοϊκές συνθῆκες; Δυστυχῶς ὄχι! Ὅλα τά κοσμικά κινήματα ἐκμεταλλεύονται τις εὐκαιρίες καί ἐπικρατοῦν. Τελείως τό ἀντίθετο συνέβη μέ τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων.

     Οἱ συνθῆκες δυσμενέστατες. Ὅλοι οἱ ἄνεμοι φύσηξαν για νά σβήσουν τή φλόγα τῶν Ἀποστόλων. Ὅλα τά τσεκούρια τοῦ κόσμου χτύπησαν μέ μανία για νά ξεριζώσουν τό δένδρο τῆςἘκκλησίας.

     Ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ κόσμου συμμάχησαν για νά καταπνίξουν στο αἷμα τό Ἀποστολικό κίνημα. Ὁ διάβολος παρακολουθοῦσε καί ἔβλεπε ὅτι τό κράτος του κινδύνευε ἄμεσα, ἀπό τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων, γι’ αὐτό καί ξεσήκωσε θύελλα ἐναντίον τους.

Καί τό ἀποτέλεσμα: Ἄν τό κίνημα ἦταν ἀνθρώπινο, ἀφοῦ εἶχε σαν φορεῖς ἀγράμματους ψαρᾶδες, ἀφοῦ ἦταν ἀντιδημαγωγικό, ἀφοῦ ἔγινε δεκτό ἀπό ἄσημους ἀνθρώπους, ἀφοῦ πολεμήθηκε ἀπ’ ὅλες τίς δυνάμεις, θα πρεπε νά σβήσει «ἐν τῇ γενέσει του».  Κι ὅμως δεν ἔσβησε.

     Νίκησε τούς ἐχθρούς. Καί, ὅπως ἀναφέραμε, τό πιό θαυμαστό ἦταν ὅτι μετέβαλε καί τούς ἐχθρούς σε φίλους, τούς διῶκτες σέ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί σέ μάρτυρες.

   Ἡ μάχη τοῦ Χριστιανισμοῦ δεν εἶναι για νά ἐξοντώσει τούς ἀντιπάλους, ἀλλά για νά τούς φέρει κοντά στόν Χριστό καί νά τούς ἁγιοποιήσει. Εἶναι κίνημα ἀγάπης.

   Τίθεται, λοιπόν, τόἐρώτημα:

     Ποῦ ὀφείλεται αὐτό τό κατόρθωμα; Πῶς νίκησαν καί ἐπικράτησαν οἱ Ἀπόστολοι; Ἄς ἔρθουν οἱ ὑλιστές καί οἱ ἀντίχριστοι. Μποροῦν νά ἀμφισβητήσουν τό γεγονός; Ὁ Χριστιανισμός εἶναι μία πραγματικότητα πού λάμπει σαν τον ἥλιο ἐδῶ καί  21 αἰῶνες. Αὐτό τό γεγονός δεν μποροῦν νά τό ἀρνηθοῦν ὅσα τυφλοπάνια καί γυαλιά ἡλίου ἄν φορέσουν. Καμιά ἀνθρώπινη ἑρμηνεία δεν μπορεῖ νά δοθεῖ, γιατί κανένας ἀνθρώπινος παράγοντας δέν συνέβαλε σ’ αὐτό.

     Ἀπομένει μόνο μία ἑρμηνεία: Τό θαῦμα! Καί εἶναι τό πιό δυνατό καί χειροπιαστό θαῦμα, πού δεν μπορεῖ κανένας νά τό ἀμφισβητήσει. Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ὁπλισμένοι μέ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μέ τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Δάνεισαν τήν ὕπαρξή τους στόν Θεό κι ἔτσι τό κίνημα ἐξαπλώθηκε παντοῦ, τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ μεταλαμπαδεύτηκε σ’ ὅλη τη γῆ.

   Σήμερα,  περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἔχουμε ἀνάγκη Ἀποστόλων καί Ἱεραποστόλων.

   Δώδεκα ἐκεῖνοι ἄλλαξαν τόν κόσμο. Ἑκατομμύρια ἐμεῖς, τί κάνουμε; Ἀπόστολοι ἅγιοι πρεσβεύσατε στόν Κύριο, ὥστε ἡ φλόγα σας νά γίνει καί δική μας φλόγα. Ἡ δύναμή σας, δύναμή μας. Τό θαῦμα σας νά γίνει καί δικό μας θαῦμα, για νά ἐξαπλωθεῖ παντοῦ τό κράτος τοῦ Θεοῦ.


Εκτύπωση   Email