Ευχή για τον καρκίνο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ

Ἐν Γυθείω τῇ 24η Ἰουλίου 1984

ΠΡΟΣ

Ἅπαντας τούς Αἱδεσιμωτάτους Ἱερεῖς, Ἐφημερίους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως

Σᾶς κοινοποιοῦμεν κατωτέρω ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί παραγγέλλομεν, ὅπως κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως καί εἰς ἄλλας περιόδους, ἀναγιγνώσκεται μεγαλοφώνως καί εὐκρινῶς ἡ συνημμένη εὐχή καί ψάλλεται τό Μεγαλυνάριον διά τήν ἀπαλλαγήν τῆς ἀνθρωπότητος ἐκ τοῦ φθοροποιοῦ καί ἀνθρωποκτόνου δυνάστου, τοῦ καταδυναστεύοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων, τῆς τρομερᾶς ἀσθενείας τοῦ καρκίνου.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ.: 1465/1048

Ἀθήνησι τῇ 25-6-1984

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Θέμα: Εὐχή διά τόν Καρκίνον

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχουσα ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ θανατηφόρος νόσος τοῦ καρκίνου ἀποτελεῖ σήμερον διά τήν ἀνθρωπότητα δεινήν μάστιγα καί προκαλεῖ τόν θάνατον εἰς μέγαν ἀριθμόν συνανθρώπων, πλεῖστοι δέ ἀσθενεῖς καταφεύγουν, ἐν πίστει καί προσευχή, εἰς τήν εὐσπλαχνίαν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Θεομήτορος Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, χωρίς νά ὑπάρχῃ εἰδική εὐχή εἰς τάς προσευχάς καί τάς παρακλήσεις διά τήν ἐπάρατον ταύτην νόσον, ἀσθένειαν εἰς τόν Σεβ. Σύνεδρον Μητροπολίτην Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Στέφανον τήν σύνταξιν εἰδικῆς εὐχῆς διά τόν καρκίνον, τήν ὁποίαν κοινοποιοῦμεν ὑμῖν κατωτέρω μετά σχετικοῦ μεγαλυναρίου, πρός χρῆσιν αὐτῆς ὑπό τῶν αἰδεσιμ. Ἱερέων καί τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί δή κατά τάς Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου.


Εκτύπωση   Email