Πρός Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκίδος κύριον Κον Νικόλαον

Πρός

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκίδος

κύριον Κον Νικόλαον

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἀδελφέ ἐν Κυρίῳ

ἅγιε Χαλκίδος Πάτερ Νικόλαε,

   

      Ἐγενόμην ἐγκαίρως κάτοχος τῆς ἀπό 4ης ὑπερμεσοῦντος μηνός ἀδελφῆς Ὑμῶν ἐπιστολῆς καί τοῦ περιεχομένου αὐτῆς.

     Οὐδέν ἰδιαίτερον ἐπράξαμεν κατά τήν μικράν καί πτωχήν φιλοξενίαν, ἤν παρείχομεν εἰς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Σεβασμιότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς, κατά τήν διέλευσιν Σας ἐκ Γυθείου. Ἐδέχθημεν Ὑμᾶς ὡς λίαν ἀγαπητόν ἀδελφόν καί ἐκ τῆς ἐπισκέψεως Σας πολλήν χαράν καί ἐνίσχυσιν ἐλάβομεν πάντες οἱ ἐνταῦθα.

     Αἱ τοιαῦται συναντήσεις ἀδελφῶν ἐχόντων τό αὐτό φρόνημα, τά αὐτά προβλήματα καί πόθους καί τάς ἰδίας ἀνησυχίας εἶναι εὐλογία καί δῶρον Θεοῦ. Εἴθε ὁ Κύριος νά μας παρέχῃ εὐκαιρίας τοιούτων συναντήσεων πρός πνευματικήν οἰκοδομήν καί ἐνίσχυσιν.

     Εὐχαριστῶ θερμῶς τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν νά Σᾶς ἐπισκεφθῶ εἰς τήν εὐλογημένην ἐπαρχίαν Σας. Ἐλπίζω ὁ Κύριος νά μοῦ προσφέρῃ μίαν τοιαύτην εὐκαιρίαν. Σᾶς εὐχαριστῶ ὁμοίως καί δι' ὅσα καλά καί εὔσημα εἴπατε εἰς τό Ποίμνιον Σας διά τάς καλλονάς τοῦ Σπηλαίου τοῦ Διροῦ.

     Εὔχεσθε ἀδελφῶς ὅπως ὁ Ἀρχιποίμην Κύριος ἐνισχύῃ Ὑμᾶς εἰς τό πνευματικόν καί διδακτικόν ἔργον διά τήν δόξαν Αὐτοῦ, προβολήν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί σωτηρίαν πολλῶν ψυχῶν.

Εὔχεσθε παρακαλῶ καί ὑπέρ ἐμοῦ.

    Οἱ ἐνταῦθα Πατέρες καί οἱ ἐν τῇ Μητροπόλει διαμένοντες ὑποβάλουν τά προσκυνήματά των.

 

Μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Εκτύπωση   Email