Ο Γυθείου, Οιτύλου και Κυθήρων Προκόπιος (Καλλιοντζής)

Εἰς τόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 1936 – Ο Γυθείου, Οἰτύλου καί Κυθήρων Προκόπιος (Καλλιοντζής)

 

Τήν Κυριακήν 17 Ὀκτωβρίου ὁ Ἅγιος Γυθείου ἐλειτούργησεν ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὁ Ναός ἦτο κατάμεστος πλήθους ἐλθόντος ἐκ Πειραιῶς καί ἐκ τῶν τμημάτων καί τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά λαμπράν λειτουργίαν, καθ' ἥν ὡμίλησε περί τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς ἐν τῇ ἐποχῇ ἡμῶν μετέβη εἰς τό Ἵδρυμα τῶν Ἑνώσεων, ὅπου διεξήχθη λαμπρά ὑποδοχή ἐν τῇ Μ. Αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Ἱδρύματος. Χορός Κορασίων ἔψαλεν ἐπίκαιρα ἄσματα. Ὁ κ. Παντελής Κοζομπόλης, νέος τῆς Ἑνώσεώς μας ἐνεχείρισε μετά λαμπράν προσφώνησιν ψήφισμα τῆς Ἐνοριακῆς Ἐπιτροπείας τῆς Αρεοπόλεως Γυθείου πρός τόν Σεβασμιώτατον. Εἶτα ὡμίλησεν ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κοινότητος Γυθείου καί πρόεδρος τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ἔγκριτος δικηγόρος κ. Ν. Λουμακος ἐλθών ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς ἐπαρχίας πρός τόν σκοπόν τοῦτον καί ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν του διά τά τόσον ζωηρά καί αὐθόρμητα αἰσθήματα ὁλοκλήρου τοῦ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος πρός τόν Πνευματικό του Πατέρα ὡς καί τήν χαράν του, διότι μετά τήν προαγωγήν τοῦ ἐπίσης ἀξίου Ἱεράρχου, τοῦ πρώην Γυθείου, νῦν δέ Μητροπολίτου Σπάρτης κ.κ. Διονυσίου ἡ ἡρωική Μάνη εὗρε τόν ἄξιον Ποιμενάρχην της. Μετ' αὐτόν ὡμίλησεν ὁ Ἅγιος Σπάρτης ἐξάρας τήν εὐσέβειαν τῶν κατοίκων τῆς Μάνης καί τήν χαράν του, διότι οὐ μόνον ἄξιος διάδοχός του διαδέχεται αὐτόν, ἀλλά καί διότι εὑρισκόμενος πλησίον τοιούτου Ἱεράρχου θά δυνηθῇ νά συνεργασθῇ μετ' αὐτοῦ διά τήν προαγωγήν τῶν πνευματικων των τέκνων ἀμφοτέρων τῶν επαρχιών. Εἶτα ὡμίλησεν ὁ κ. Αντ. Δαρλάκος περί τῆς Μάνης. Κατόπιν ὅλων ὡμίλησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου καί ἀπήντησε καταλλήλως πρός ὅλους.


Εκτύπωση   Email