Συλλυπητήρια Επιστολή

Πρός

Τόν Ἀξιότιμον Κύριον

Δημήτριον Κωτσάκην

Ὁμότιμον Καθηγητήν

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

22-9-1982

Ἀγαπητέ μου κ. Καθηγητά,

     Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω καί πάλιν τά θερμότατα συλλυπητήρια μου διά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τῆς ἀδελφῆς Σας μακαριστῆς Ἰουλίας.

     Εὔχομαι ὅπως ὁ Κύριος χαρίζη εἰς Ὑμᾶς μέν ὑγείαν σταθεράν ἐπί πολλά ἔτη ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας εἰς δέ τήν ἀείμνηστον τήν αἰωνίαν μακαριότητα εἰς τούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ πλησίον τῶν ἁγίων καί τοῦ πολυσεβάστου μου πνευματικοῦ πατρός ἀειμνήστου π. Θεοδώρου.

     Παρακαλῶ, ἐάν τελέσετε τό 40νθήμερον μνημόσυνο τῆς ἀποθανούσης ἀδελφῆς Σας εἰς Φιλιατρά εἰδοποιήσατέ με ἐγκαίρως διά νά παραστῶ ἐάν δυνηθῶ, καί προσευχηθῶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της ὡς ἐλαχίστην ἐξόφλησιν τοῦ πνευματικοῦ χρέους μου πρός αὐτήν ἥτις πολλάκις μέ εἶχε φιλοξενήσει εἰς τήν οἰκίαν Σας εἰς Φιλιατρά ζῶντος τοῦ ἀειμνήστου π. Θεοδώρου.

     Ὁ ἀγαπητός κ. Μαρῖνος Τσεκούρας εἰς Γύθειον κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐκδημίας τῆς μακαριστῆς ἀδελφῆς Σας κατέθεσε εἰς μνήμην αὐτῆς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της τρεῖς χιλιάδες δραχμάς ὑπέρ τῶν πνευματικῶν σκοπῶν τῆς Μητροπόλεως Γυθείου καί συγκεκριμένως διά τήν ἐνίσχυσιν ἀπόρων πολυτέκνων οἰκογενειῶν τῆς Μάνης.

             

Εὐχόμενος πᾶσαν παρά Θεοῦ ἐνίσχυσιν

διατελῶ

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

Ὁ Γυθείου καί Οἱτύλου Σωτήριος


Εκτύπωση   Email