Ιστορικά στοιχεία

Πρός

Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον κ. Ὑπουργόν Παιδείας

22 Φεβρουαρίου 79

 

Κύριε Ὑπουργέ,

      Ἐπειδή ἡ πτωχή Μητρόπολίς μου στερεῖται γραφομηχανῶν (ἔχει μίαν παλαιάν καί ἐλαττωματικήν) καί ἀδυνατεῖ οἰκονομικά νά τήν ἀντικαταστήση προάγομαι νά Σᾶς παρακαλέσω νά μου δώσετε δύο ἤ ἔστω μίαν μεταχειρισμένην ἄν ἔχετε μεταξύ τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Σας.

     Εὐχαριστῶν καί πάλιν θερμῶς διά τήν μέχρι τοῦδε βοήθειάν Σας εἰς τήν Μητρόπολιν Γυθείου καί εὐελπιστῶν ὅτι καί τῶρα θά μου παράσχετε διατελῶ

Μετ' ἀγάπης καί φιλικῶν αἰσθημάτων

Ο Γυθείου καί Οἰτύλου καί πάσης Μάνης

Σωτήριος


Εκτύπωση   Email