Ιερά Μητρόπολη Γυθείου και Οιτύλου - 1973

     Καλοῦμεν ὑμᾶς εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν τήν 19ην τοῦ μηνός Ἰουνίου καί ὥραν 8 π.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Γυθείου.

     Μεθ' ἑαυτῶν θά φέρητε πρός ἐπιθεώρησιν τά Ἱερά Σκεύη (Ἅγιον Ποτήριον, Δισκάριον, Λαβίδα καί ζέον), τά Ἱερά Καλύμματα, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον, τό Βιβλίον Ταμείου καί τήν Λειτουργικήν φυλλάδα τοῦ Ναοῦ σας. (Οἱ Ἐφημερεύοντες εἰς περισσοτέρας τῆς μιᾶς Ἐνορίας θά προσκομίσουν τά ὡς ἄνω ἀντικείμενα πασῶν τῶν Ἐνοριῶν).

     Πάντα τά ὡς ἄνω θά προσκομίσητε καλῶς συσκευασμένα ἐντός βαλίτσης, ἐλλείψει δέ τοιαύτης εἰς χαρτοκυβώτιον.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Εκτύπωση   Email