ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ – 1972

Ἀγαπητέ μου

     Μέ πολλήν χαράν σᾶς δεχόμεθα εἰς τήν Ἐπαρχίαν μας. Ἐπ' εὐκαιρία τῆς ἀφίξεώς σας εἰς τό χωριό, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ Ἐνορίαν τῆς ἡμετέρας Μητροπόλεως, ἐπιθυμοῦμεν νά σᾶς ἀπευθύνωμεν πατρικῶς καί μέ ἀγάπην πολλήν τό ''καλῶς ὁρίσετε'' καί καλήν ξεκούρασιν.

     Εἶσθε τό καύχημα τῶν γονέων σας. Τό καμάρι τῶν συγγενῶν σας. Ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους. Ἡ χαρά καί ἡ ἀνησυχία συνάμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

     Τό ὄμορφον Χωριό σας καί ἡ ἀγάπη τῶν οἰκείων καί συμπατριωτῶν σας πολλά θά σᾶς προσφέρουν κατά τόν χρόνον τῆς παραμονῆς σας ἐνταῦθα. Δώσατε καί σεῖς εἰς τό Χωριό ὅ,τι καλύτερον ἠμπορεῖτε. Δείξατε εἰς τούς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου ὅτι οἱ σημερινοί Φοιτηταί πιστεύουν εἰς τόν Θεόν, ζοῦν συνειδητήν Χριστιανικήν ζωήν. Δέν εἶναι ''τά ὀργισμένα νιᾶτα'' ἀλλά τά γεμᾶτα ἀπό ἐνθουσιασμόν, δύναμιν, δημιουργικότητα καί φρόνησιν νιᾶτα.

     Εἰς τήν τελευταίαν συνάντησιν μας εἰς Ἀθήνας, τήν 30ην Ἀπριλίου, μέ τούς ἐκ Μάνης καί Κυθήρων, Φοιτητάς καί Σπουδαστάς  συνεζητήσαμεν ἐπί τοῦ θέματος ''πῶς θά βοηθήσουν οἱ Φοιτηταί τό Χωριό τους''.

     Ἐρχόμεθα καί πάλιν διά τῆς παρούσης νά ἐπικοινωνήσωμεν μαζί σας, διά νά σᾶς παρακαλέσωμεν νά βοηθήσητε τό Χωριό σας. Δύνασθε πολλά νά προσφέρητε εἰς αὐτὸ, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἱερέως, τοῦ Προέδρου, τοῦ Διδασκάλου καί ἄλλων δραστηρίων προσώπων τοῦ Χωριοῦ σας. Ὁ Ἱερεύς, Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας σας, ὅστις σᾶς κομίζει καί τήν παροῦσαν Ἐπιστολήν, ἔχει λάβει σχετικάς ὁδηγίας  διά νά δεχθῇ  τήν βοήθειάν σας καί σᾶς βοηθήσῃ, εἰς πᾶσαν ἐνέργειάν σας, ἀποβλέπουσαν εἰς τήν ἠθικήν, πνευματικήν καί ὑλικήν ἀνάπτυξιν τῶν κατοίκων τοῦ Χωριοῦ.

     Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ πνευματική Μητέρα σας καί Τροφός σας. Ἔτσι νά τήν βλέπετε, νά τήν αἰσθάνεσθε καί νά τήν πλησιάζετε. Ὁ Ἱερεύς ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐκκλησίαν εἰς τό μικρόν αὐτό τμῆμα, πού λέγεται Ἐνορία.

     Δι' ὅτι ωραιον καί εὐγενές δημιουργήσητε εἰς τό Χωριό, κατά τήν χρυσῆν αὐτήν ἡλικίαν, θά αἰσθάνεσθε πολύ ἱκανοποιημένος καί θά ἔχετε παρά Θεοῦ τήν ἀμοιβήν.

     Ἐλπίζομεν νά δοθῇ εὐκαιρία συναντήσεως μας. Ἴσως δυνηθῶμεν νά διέλθωμεν ἐκ τοῦ Χωρίου σας ἤ σεῖς ἐκ τοῦ Γυθείου. Πάντως σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων δι' ὅσα κατά τό τρέχον Καλοκαίρι προσφέρετε εἰς τό Χωριό σας καί σᾶς ἀποστέλλομεν τήν Πατρικήν μας Εὐλογίαν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ


Εκτύπωση   Email