Ἱερά Μητρόπολις Γυθείου καί Οἰτύλου - 1958

     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γυθείου καί Οἰτύλου κ. Φιλήμων ἐν τῇ μερίμνῃ αὐτοῦ πρός ἐπίλυσιν διαφόρων Ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων συνεκρότησε τοπικόν Ἱερατικόν Συνέδριον ἐν Ἀρεοπόλει τήν 5ην Μαρτίου ε.ε. καί ἡμέραν Τετάρτη. Εἰς τό Συνέδριον τοῦτο ἔλαβον μέρος περί τούς 20 Ἱερεῖς. Τήν πρωίαν ἐτελέσθη χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Μετά δέ τό τέλος αὐτῆς ἐγένετο ἡ ἔναρξις τοῦ Συνεδρίου. Πρῶτος δέ ἔλαβε τόν λόγον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὅστις ὁμιλήσας ἐπικαίρως ἔδωσε κατόπιν τόν λόγον εἰς τούς Εἰσηγητάς.

     Ὁ κ. Ἐμμανουήλ Αντωνιάδης, Καθηγητής Θεολόγος, ὡμίλησε περί τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων τῶν Ἱερέων, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καντής, ἐπίσης Καθηγητής Θεολόγος, ὡμίλησε περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως, ὁ δέ Πνευματικός τῆς Μητροπόλεως καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Θωμᾶκος, ὑπέδειξε πῶς πρέπει νά γίνεται ἡ Ἐξομολόγησις, ὡς ἐδιδάχθη εἰς τό Πνευματικόν Φροντιστήριον τῆς Ἱερᾶς  Μονῆς  Πεντέλης. Ὡσαύτως παρευρέθησαν ὁ κ. Γυμνασιάρχης τῆς Ἀρεοπόλεως, ὁ οποιος ἐξέφρασε τήν χαράν του διά τό συγκροτηθέν Συνέδριον καί ἐν ὀλίγοις ἀνέπτυξε ποῖος εἶναι ὁ Ἱερεύς, ὁ κ. Διοικητής τῆς ὑποδιευθύνσεως Χωροφυλακῆς καί ἄλλοι τινές.

     Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησαν εἰς κοινῆν τράπεζα νηστήσιμον μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου ἅπαντες οἱ σύνεδροι, οἵτινες τό ἀπόγευμα ἀνεχώρησαν, μέ τάς ἀρίστας τῶν ἐντυπώσεων, τονίζοντας ὅτι αἱ πνευματικαί  αὗται συγκεντρώσεις ὠφελοῦν τά μέγιστα τούς Ἱερεῖς εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑψηλῶν των καθηκόντων.

 

 


Εκτύπωση   Email