ΜΑΝΗΣ: «Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μᾶς νουθετεῖ στήν ἐπανακατήχηση».

4

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' προσκληθείς ὑπό τοῦ ἐπιχωρίου Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Ἀθανασίου χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Πύργου Ἠλείας καί στό κήρυγμά του μεταξύ τῶν ἄλλων ὑπογράμμισε τά ἑξῆς: «Ὁ ἐπιτυχέστατος χαρακτηρισμός γιά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν ἐθνικό μας ἱστορικό Κων. Παπαρρηγόπουλο, ὁ ὁποῖος γράφει στόν δεύτερο τόμο τῆς πεντάτομης Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὅτι: «Ὁ Ἀθανάσιος ἀπέβη ὁ ἁγιώτερος τῶν ἡρώων ἤ μᾶλλον ὁ ἡρωϊκότερος τῶν ἁγίων». Τῷ ὄντι, ὑπῆρξε μέγας καί θεοφόρος ἅγιος πατήρ καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀρίστη παιδεία, ἐκεῖ στήν μεγάλη πόλη τῆς Ἀλεξάνδρειας τόν 4ο αἰῶνα. Ἡ Ἀλεξάνδρεια τότε, ἦταν σάν λέμε σήμερα τό Παρίσι, γιά παράδειγμα, ὅπου συναντιώντουσαν ὅλα τά φιλοσοφικά καί ἰδεολογικά συστήματα. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος κατόρθωσε μέ τήν λογιότητά του, τήν ἀκλόνητη πίστη του, τήν θαρραλέα στάση του νά κατανικήσει τίς αἱρετικές δοξασίες τοῦ ἀσεβοῦς Ἀρείου. Ὑπέστη βέβαια διωγμούς, ἐξορίες, συκοφαντίες, σκευωρίες, ὕβρεις. Ὅμως θεολόγησε, κήρυξε τήν ὀρθότητα τῶν ἱερῶν δογμάτων καί συνέβαλε τά μέγιστα στή διατύπωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ἀπό τήν Α' Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνεκλήθη τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας.

Κυρίως ὁ Μ. Ἀθανάσιος ἔγραψε στά περισπούδαστα συγγράμματά του γιά τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας στηριζόμενος στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση καί μάλιστα διετύπωσε τήν ὀρθότητα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, περί τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, περί τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς δυνατότητος τῆς σωτηρίας του, τήν θέωση.

Ἔτσι σήμερα ἔρχεται ὁ Ἅγιος αὐτός Πατήρ καί μᾶς κατευθύνει καί νουθετεῖ σέ μία ἐπανακατήχηση, πού ὅλοι μας τόσο τήν ἔχουμε ἀνάγκη. Ἡ κατά Θεόν παιδαγωγία εἶναι κατεύθυνση ἀληθείας. Δυστυχῶς πολλά πράγματα δέν τά γνωρίζουμε, ἤ τά ἔχουμε λησμονήσει ἤ ἔχουμε ἡμιμάθεια ἤ δέν τά ἔχουμε διδαχθεῖ. Ἔχουμε δηλαδή ἔλλειμμα χριστιανικῆς κατηχήσεως.

Εἰδικότερα μέ τήν πολυπολιτισμικότητα, τήν ἀσέβεια, τήν ὡς ἀκούγεται νοοτροπία μιᾶς μετα-χριστιανικῆς Εὐρώπης, τόν ἀμοραλισμό, τήν ὑπέρμετρη ἐμπιστοσύνη στή μηχανή, τήν περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ἐπανακατήχηση μικρῶν καί μεγάλων, τυγχάνει ἡ ἐνδεδειγμένη ὁδός. Πρέπει τό θέμα αὐτό νά τό προσέξουμε. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ὁ πρόμαχος αὐτός διδάσκαλος εἶναι πρωτοπόρος τῆς κατήχησης γιά νά ξαναζωντανέψει ἡ πίστη μας. Μή ἀμελήσουμε λοιπόν. Ἐπανακατήχηση καί μάλιστα, ὅπως ἔγραφε, ὁ Μ. Ἀθανάσιος, γνώση τῆς «ὑγιαινούσης πίστεως».

Την κυριώνυμον ημέρα, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος Γ' συλλειτούργησε μετά των Σεβ. Μητροπολιτών: Ιερισσού, Αρδαμερίου και Αγ. Όρους κ. Θεοκλήτου, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου και του εορτάζοντος Μητροπολίτου Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανασίου εις τον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Αμαλιάδας.


Εκτύπωση   Email