Προσευχή Διοικητού - Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

prodik

Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Δημιουργός καί Κτίστης τοῦ παντός, ὁ Πανάγαθος, Πάνσοφος καί Πολυέλεος, ὁ ἀληθής Πατήρ ἡμῶν. Σύ, ὁ πλάσας τόν ἄνθρωπον «κατ' εἰκόνα σήν καί ὁμοίωσιν», ὁ συνέχων τά σύμπαντα καί προνοῶν ἀγαθά τοῖς πᾶσι, ὁ διδούς ἐπιστήμην καί τέχνας τοῖς ἀνθρώποις.

Αὐτός, Κύριε, δός μοι δύναμιν τοῦ διοικεῖν τήν ὑπηρεσίαν ταύτην μετ' ἐπιστήμης, σοφίας, συνέσεως, ἀγάπης καί δικαιοσύνης. Χάρισαί μοι φώτισιν καί διάκρισιν τοῦ λέγειν τῷ στόματί μου καί γράφειν τῇ χειρί μου ὑπηρεσιακάς ἐγκυκλίους, ἐντολάς καί ἀποφάσεις ὀρθάς, ὅπως τό συνειδός μή ἐλέγξῃ με πρό τοῦ φοβεροῦ βήματος, Σοῦ, τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Κατάστησόν με διάκονον εἰς τό ἀγαθόν καί Σοί εὐάρεστον.

Ἀξίωσόν με ἐπιτελεῖν ἔργα φωτός καί εὐεργεσίας, ἀπομακρύνων ἀπ' ἐμοῦ πᾶν φρόνημα ἀλαζονείας καί ὑπερηφανείας, ἐγκαθιστῶν ἐν τῇ καρδίᾳ μου πνεῦμα ταπεινοφροσύνης καί εὐγνωμοσύνης πρός Σέ, τόν Μεγαλοδύναμον Θεόν, ὅτι πᾶσα ἀρχή καί ἐξουσία ὑπό Σοῦ τέτακται καί οὐκ ἔστιν ἐξουσία εἰ μή ὑπό Σοῦ.

Ναί, ἔρχου, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύων ἐμοί τῷ διοικητῇ καί τοῖς ἐνταῦθα ὑπηρετοῦσιν καί ἐργαζομένοις, εἰρήνην, συνεργασίαν, ὁμόνοιαν, ὡς καί τήν μείζονα ἀρετήν, τήν ἀγάπην, παρέχων εἰς ἅπαντας πλούσια τά ἐλέη Σου καί τούς οἰκτιρμούς Σου.

Ὅτι Σύ εἶ ὁ κυβερνῶν, ὁ Θεός ἡμῶν, καί Σοί τήν δόξαν καί εὐχαριστίαν καί προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ ἀνάρχῳ Πατρί, σύν τῷ μονογενεῖ Σου Υἱῷ καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.


Εκτύπωση   Email