Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας στην 17η γιορτή κάστανου στην Άρνα

kastano

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’, σήμερα το απόγευμα μετέβη στο ορεινό χωριό Άρνα και τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της 17ης Γιορτής Κάστανου, που φιλοξενείται στην πλατεία του χωριού το τριήμερο 28-30 Οκτωβρίου.

Κατά την διάρκεια του Αγιασμού ο Σεβ. ανέγνωσε την ειδική ευχή που ο ίδιος συνέταξε για την ευλογία των νέων καρπών καστάνου και την οποία παραθέτουμε παρακάτω:

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, Δημιουργὲ τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, ὁ τὴν γῆν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τῆς δημιουργίας κατακοσμήσας χλόῃ καὶ χόρτῳ καὶ ποικιλίᾳ σπερμάτων σπορίμων κατά γένος, καὶ ἐντειλάμενος αὐτῇ βλαστῆσαι ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, καὶ ἰδών πάντα ὃτι καλὰ λίαν ἐστίν, Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὰ κτήματα ταῦτα μετὰ τῶν ἐν αὐτοῖς καστανοδένδρων καὶ εὐλόγησον αὐτά τῇ κραταιᾷ Σου χειρί. Εὐλόγησον, Κύριε, καὶ τὸν ὡραῖον καὶ μεστὸν καρπὸν τούτων, τὸν διατρέφοντα τὸ σῶμα καὶ θερμαίνοντα τὴν καρδίαν, καὶ διαφύλαξον αὐτὸν ἐκ παντοίας βλάβης. Δέξαι, Ἀγαθὲ καὶ Φιλάνθρωπε, τὴν δοξολογίαν ἡμῶν καὶ τὴν εὐχαριστίαν, ὑπὲρ πασῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων εὐεργεσιῶν Σου, καὶ ὑπὲρ τούτων τῶν καρπῶν τῶν καστάνων, οὓς ἐκ τῶν ἐπιγείων Σου ἀγαθῶν ἡμῖν δέδωκας πρὸς βρῶσιν, ἀπόλαυσιν και χαράν, ποιητικὴν καὶ καλλιτεχνικήν έμπνευσιν καὶ ἐργασίας πορισμόν. Ἀξίωσον δὲ ἡμᾶς, κατὰ τὰ θεῖα προστάγματά Σου, προθύμως τὰς χεῖρας ἡμῶν ἀνοίγειν, εἰς τὸ μεταδιδόναι ἐξ αὐτῶν καὶ τοῖς ἀδελφοῖς εἰς εὐφροσύνην, ὃτι, ὡς γέγραπται, «ἱλαρὸν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς» . ἳνα εὐχαρίστως δοξάζωμεν τὸ πανάγιον Ὀνομά Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email