Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης

 

Ἐπειδή, εἰς ἔντυπον καί ἠλεκτρονικόν τύπον εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἔνιαι ἐσφαλμέναι εἰδήσεις, σχετικῶς μέ τήν συμμετοχήν τῆς ἐξοχωτάτου κυρίας Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κατά τήν ἐπίσημον Δοξολογίαν, εἰς τόν Ι.Ναόν τῶν Ταξιαρχῶν Ἀρεοπόλεως Μάνης, τήν 17ην τρ. μηνός, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821), ἀνακοινώνεται καθηκόντως, ὅτι ἐτηρήθη ἀπολύτως ἐκ μέρους τῆς κυρίας Προέδρου, ἅπασα ἡ προβλεπομένη ἐκκλησιαστική τάξις.

Ὡς ἐκ τούτου, ὅ,τι ἀντίθετον ἐγράφη, τυγχάνει ἀνακριβές καί ἀνυπόστατον.

Ἐκ  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email